Rekrutacja krok po kroku

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Śmiało! Chętnie pomożemy, podpowiemy i doradzimy. 

Rekrutacja 2024 / 2025 krok po kroku

Zostań Uczniem Naszej Szkoły

 1.  Na początku musisz wybrać zawód

  1. OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

  Technikum Nr 3 w Toruniu

  – Technik żywienia i usług gastronomicznych – 30 miejsc
  – Technik hotelarstwa – 30 miejsc
  – Technik organizacji turystyki –  30 miejsc

  Szkoła Branżowa I stopnia Nr 3 w Toruniu

  – Kucharz – 15 miejsc
  – Cukiernik –  15 miejsc

 2.  Dokonaj rejestracji on-line

   Link: https://torun.edu.com.pl

  Pamiętaj –  możesz wybrać trzy szkoły. Przemyśl dobrze kolejność szkół i oddziałów. Nie ograniczaj się do jednego, czy dwóch oddziałów. Możesz wybrać wszystkie 5 zawodów z naszej oferty – decyzja w Twoich rękach. Ważna jest kolejność. Wybierając większą liczbę oddziałów, zwiększasz swoją szansę zakwalifikowania się do naszej szkoły.

  Uwaga: Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. W tym roku wnioski można składać i podpisywać również elektronicznie (np. ePuap).

  Termin: 13 maja – 14 czerwca 2024 r.

  Zachowaj swój login i hasło!

 3.  Jakie dokumenty musisz dostarczyć do szkoły?

  -świadectwo ukończenia szkoły oraz  zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

  (od 25 czerwca 2024 r. do 09 lipca 2024 r. do godz. 15.00)

  Pamiętaj – możesz od razu dostarczyć oryginały dokumentów

 4.  Musisz zrobić badania lekarskie

  W terminie

  od 13 maja  2024 r. do 17 lipca 2024 r.

  w szkole otrzymasz skierowanie na badanie lekarskie. Skierowania wydaje nasza Pani Agnieszka w sekretariacie uczniowskim pokój nr 4 lub członkowie komisji rekrutacyjnej w sali nr 32.

  Zaświadczenie lekarskie zawiera orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, które należy dostarczyć do szkoły w terminie

  do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00.

  Badania lekarskie są bardzo ważne z uwagi na fakt, iż bez tych badań nie będziesz mógł/a zostać przyjęty do naszej szkoły i realizować zajęć z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego.

 5.  Kiedy są wyniki rekrutacji?

  Lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

  16 lipca 2024 r.

  Z wynikami rekrutacji możesz się zapoznać logując się na swoje konto.

 6. Jeśli się zakwalifikujesz musisz dostarczyć potwierdzenie woli

  Potwierdzenie woli odbywa się przez dostarczenie przez Ciebie lub Twoich rodziców/ opiekunów prawnych oryginałów dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenie lekarskie). Zabierz też ze sobą 3 podpisane zdjęcia.

  Termin: od 16 lipca  do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00

  Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach

  16-19.07.2024 r.

Przyjmowanie interesantów potwierdzających wolę przyjęcia oraz odbierających oryginały dokumentów w dniach

16-19.07.2024

 odbywać się będzie w godzinach od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 32 (parter)

Osoby, które znalazły się na listach kandydatów zakwalifikowanych mają czas do

godz. 15.00 w dniu 19 lipca 2024 

na  potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia w szkole, do której kandydat został przyjęty, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także zaświadczeń lub orzeczeń lekarskich wymaganych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w wersji papierowej lub elektronicznej. 

 1. Rozpoczęcie naboru uzupełniającego

  Termin: 24 lipca 2024 r.

   

 2.  Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych

  W tym roku listy przyjętych oraz nieprzyjętych  będą podawane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeniowej w szkole.

  Termin: 09 sierpień 2024 r. – do godz. 12:00

 3. Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI 2023-2024